Skip to main content

Ubezpieczenie
psa i kota

Ubezpieczenie psa i kotaDlaczego warto ubezpieczyć swojego pupila?

Ubezpieczenie to doskonałe rozwiązanie dla właścicieli psów i kotów i innych zwierząt domowych. Kompleksowe zabezpieczenia dla zwierząt dają gwarancję pomocy w kryzysowych sytuacjach. Polecamy specjalną, rozszerzoną formułę która zapewnia 100% ochronę. Co możemy zyskać w ramach ubezpieczenia dla psa lub kota? Przede wszystkim pokrycie kosztów opieki i leczenia w przypadku choroby bądź nieszczęśliwego wypadku. W najgorszym przypadku, kiedy pies lub kot musi zostać uśpiony, właścicielowi przysługuje stosowne odszkodowanie. Ubezpieczenie dla psa pokrywa również wszystkie szkody (względem osób i minia) wyrządzone przez psa. Ubezpieczenie zdrowotne dla psów to bezpieczna przyszłość dla Twojego zwierzaka. Klient ma pełną dowolność w wyborze wariantu ubezpieczenia. Na rynku funkcjonują trzy kluczowe kategorie. Cena dostosowana jest do indywidualnych preferencji właściciela, a także rasy i wieku psa.

Ubezpieczenie dla psa i kota

Co oferujemy?

 Zapewniamy całkowite pokrycie kosztów leczenia, polecamy zaufanych lekarzy weterynarii
 Oferujemy ubezpieczenie OC za straty i szkody jakie może wyrządzić Twój zwierzak
 W przypadku konieczności uśpienia Twojego pupila, zapewniamy odszkodowanie

Ubezpieczenia zwierzaka w naszej firmie to gwarancja pokrycia wszystkich kosztów. W kryzysowych sytuacjach takich jak choroba psa czy nieszczęśliwe wypadki przyznane zostanie odszkodowanie.

Ochrona pupila

Stosowne ubezpieczenia psa oznacza identyfikację dla Twojego pupila. Każde zaginięcie psa jest dramatem dla właściciela, jednak z ubezpieczeniem szanse na szybkie odnalezienie psa są kilka razy większe. Dzięki specjalnym systemom pies ma szansę wrócić do właściciela w przeciągu kilku godzin. Osoba, która znajdzie psa kierowana jest bezpośrednio do ubezpieczyciela, który wypłaca nagrodę. Właściciel nie musi martwić się o koszty.

Kompleksowe ubezpieczenie
dla psa i kota

Takie zabezpieczenie gwarantuje:

 pokrycie kosztów leczenia u specjalisty
 pokrycie kosztu transportu

Zwrot kosztów w przypadku wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia pupila:

 zwrócenie kosztów transportu do kliniki
 całkowity koszt uśpienia zwierzęcia
wypłata odszkodowania po śmierci psa

Ubezpieczenie dla psa to pomoc w kryzysowych sytuacjach:

 oferujemy całodobowy dyżur
polecanie najlepszych lekarzy
rezerwację wizyt u lekarzy weterynarii
organizację opieki na czas transportu


Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy ubezpieczeniem objęte jest cesarskie cięcie?
Tak, jednak tylko w przypadku wystąpienia powikłań podczas porodu,ciąży, zagrażającym życiu psa lub kota.
2. Czy są ograniczenia wiekowe psa lub kota wykluczające go z ubezpieczenia?

Tak, zgodnie z OWU ubezpieczeniem mogą być objęte zdrowe psy i koty w wieku od 4 miesięcy do 7 lat.

3. Czy ubezpieczenie będzie aktywne po ukończeniu 7 roku życia mojego psa / kota?

Tak, umowa zawarta przed ukończeniem 7 roku życia psa/kota jest aktywna pomimo ukończenia wieku maksymalnego, po którym nowej umowy zawrzeć nie można. Należy również pamiętać, że odpowiedzialność (umowa) kończy się:

 • z upływem okresu ubezpieczenia
 • z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej
 • z dniem przejścia psa lub kota na nabywcę w związku z zawarciem umowy sprzedaży psa lub kota
 • z chwilą śmierci psa lub kota
4. Czy ubezpieczeniem jest objęta choroba nowotworowa?

Tak ,o ile wystąpiła w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że koszty leczenia są pokrywane przez pierwsze 4 dni od daty zachorowania / wypadku.

5. Jakie dokumenty należy dostarczyć Ubezpieczycielowi, aby otrzymać refundację kosztów?

Dokumenty konieczne do refundacji:

 • raport medyczny z diagnozą, z wyszczególnieniem wykonanych procedur medycznych i datami przeprowadzonego leczenia
 • oryginalny rachunek / faktura – w miarę możliwości z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych procedur (z doświadczenia wiemy, że często lekarze wpisują jedną kwotę, jako „usługę weterynaryjną”) co jest błędem

6. W jakiej kwocie jest franszyza redukcyjna zawarta w OWU?

W odniesieniu do szkód rzeczowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza redukcyjna wynosi 150 PLN, co stanowi kwotę każdorazowo pomniejszającą wysokość wypłacanego odszkodowania.

7. Czy narzucają Państwo konkretną placówkę, do której należy się zgłosić w przypadku nagłego wypadku / zachorowania psa?
Nie, jedynie na wyraźne życzenie Klienta, Ubezpieczyciel może przekazać informacje o adresach placówek weterynaryjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również może zarezerwować wizytę dla pupila.
8. Czy ubezpieczeniem mogą być objęte zwierzęta wyczynowo uprawiające sport?

Nie, wykluczeniem z ubezpieczenia jest:

 • uprawianie dyscyplin sportowych w celu uzyskania w drodze rywalizacji sportowej maksymalnych wyników sportowych, albo w celach zarobkowych
 • udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo w ekspedycjach
 • uczestnictwo psów lub kotów w walkach, polowaniach czy też występach cyrkowych
9. Czy w przypadku roszczeń pokrzywdzonego na drodze sądowej, wynikłych z winy mojego Psa lub Kota mogę liczyć na Państwa pomoc ?

Tak, Udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, powstałych w okresie ubezpieczenia, w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej przez psa lub kota.

Zobowiązujemy się ponadto do:

 • sprawdzenia zasadności roszczenia i oddalenia roszczeń niezasadnych
 • pokrycia uzasadnionych kosztów, niezbędnych do zapobieżenia przez Ubezpieczonego zwiększaniu się rozmiarów szkody
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za Naszą zgodą w celu ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody
 • opłacenia kosztów wskazanego lub zaakceptowanego przez Nas obrońcy, występującego w imieniu Ubezpieczonego w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym, w wyniku którego Ubezpieczony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej
10. Jaki jest zakres terytorialny Odpowiedzialności Cywilnej w ubezpieczeniu psa?

W odróżnieniu od OC przy ubezpieczeniu np. domu, w naszym przypadku OC jest aktywne na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało to uwzględnione z myślą o Hodowcach, którzy zgłaszali przypadki pogryzienia sędziów przez zwierzęta na wystawach, które odbywają się niejednokrotnie w dużych odległościach od miejsca zamieszkania.

11. Od którego momentu jest liczona karencja ubezpieczenia psa?

Ubezpieczenie psa jest aktywne od momentu zaksięgowania opłaty abonamentowej na koncie Ubezpieczyciela.

12. Czy ubezpieczenie pokrywa koszty związane z obowiązkowymi szczepieniami psów?

Nie, ubezpieczenie nie pokrywa kosztów szczepień, badań kontrolnych i zabiegów medycznych nie wynikających z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

13. Czy można zwiększyć sumę ubezpieczenia/ sumę gwarancyjną dokonując większej opłat?

Nie, ubezpieczyciel określił trzy warianty ubezpieczenia : Standard , Standard Plus, LUX, które nie podlegają modyfikacji.

14. Czy ubezpieczeniem mogą być objęte tylko psy z rodowodem?

Nie, ubezpieczeniem może być objęty każdy pies, jedynym aspektem, który może wykluczyć z ubezpieczenia jest wiek (od 4 miesięcy do 7 lat).

15. Czy ubezpieczenie może wykupić osoba niebędąca właścicielem psa?

Nie, ubezpieczenie może wykupić prawny właściciel zwierzęcia, wpisany do rodowodu, książeczki zdrowia.